Özyeğin University, Çekmeköy Campus Nişantepe District, Orman Street, 34794 Çekmeköy - İSTANBUL

Phone : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

E-mail: info@ozyegin.edu.tr

Civil Engineering Courses

Civil Engineering Courses

Zorunlu Dersler

YAPI VE DEPREM

CE 501 Ileri Mukavemet (6 AKTS)
Elastisitede iki boyutlu problemler, kırılma teorileri, Farklı kesitli elemanların eğilmesi, kayma merkezi. Acık ve kapalı kesitlerde eğilme ve burulma ozelliklerinin hesaplanması. Duzlem elastisite teorisi. Simetrik olmayan kesitlerin kayma gerilmeleri.
 
CE 502 Deprem Mühendisliği (6 AKTS)
Lineer elastik tek serbestlik dereceli (TSD) sistemlerin deprem yükleri altında davranışı, lineer olmayan TSD sistemlerin deprem davranışı, Cok serbestlik dereceli (CSD) sistemlerin deprem yükleri altında davranışı, Türkiye ve uluslararası deprem yonetmelikleri.
 
CE 503 Yapı Dinamiği (6 AKTS)
Tek serbestlik dereceli sistemlerin hareket denklemleri, sönümsüz ve sönümlü titreşim analizleri, serbest ve harmonik yükleme. Cok serbestlik dereceli sistemlerin sönümsüz ve sönümlü serbest titreşim alanilizi. Cok serbestlik dereceli sistemler için Mod superpozisyon yöntemi, eşdeger yük ve spectral analizleri. Lineer sistemlerin deprem davranişi.

 
CE504       Çelik Yapılar (6 AKTS)
Çelik yapılara giriş, güvenlik, çelik birleşim tasarımı: perçinli birleşimler, bulonlu birleşimler, kaynaklı birleşimler, çekme çubukları, basınç çubukları , eğilme etkisindeki çubuklar, kafes sistemler , kaynaklı birleşimler, çekme ve basınç elemanları, kirişler, kiriş-kolonlar,  çatı tasarımı ve konstrüksiyonu, zati ve hareketli yükler, taşıyıcı elemanları başlangıç kesiti atama, çerçeve tasarımı, eleman tasarımı, birleşim hesapları: perçin, bulon, kaynak , kiriş tasarımı, kolon tasarımı.
 
CE 518 Betonarme Yapı Elemanlarının Davranışı (Behavior of RC Structures) (6 AKTS)
Malzeme ve yük tanımı, beton modelleri ve sargilamanın etkisi, eksenel yukun kolon davranışına etkisi, beton dayanımın eleman davranışına etkisi, betonarme elemanlarda moment-egrilik ilişkisi, betonarme elemanlarda elastik ötesi yük-deplasman ilişkisi. Döşemelerde zımbalama, akma çizgileri, ve şerit yönteminin kullanımı.

GEOTEKNİK VE DEPREM

CE519       Mühendislik Sismolojisi (6 AKTS)
Depremler. Episantr. Hiposantr. Deprem dalgaları. Zemin hareketinin ölçülmesi. Makro ve Sismik bölgeleme. Şiddet ve eşşiddet eğrileri. Büyüklük ve deprem enerjisi. Kuvvetli yer hareketleri ve tepki spektrumları. Spektrum için sayısal işlemler. Zemin hız ve yer değiştirmesi. Sismik tehlike. Deprem kırılma modelleri
 
CE520       Zemin İncelemeleri (6 AKTS)
Zemin etüdü, sondajlama ve numune alımı, kaya ve zeminlerin fiziksel özelliklerinin yeraltı dağılımını belirlemek için kullanılan jeofizik yöntemlerin teorisi ve uygulaması, yoğunluk ve mekanik özelliklerin yeraltı dağılımını haritalamak için sismik hız. Zeminlerin laboratuvar ve SPT, CPT ve kanatlı kayma da dahil olmak üzere saha deneyleri, zeminden örselenmemiş numune alımı, ve gelişmiş donanım, enstrümantasyon, veri toplama ve ölçme teknikleri ile zemin laboratuvar deneyleri.
 
CE530       Zeminlerin Mühendislik Özellikleri (6 AKTS)
Zemin Yapısı ve Dokusu; Zemin Sınıflandırması ve İndeks Özellikler; Numune Alma ve Örselenme; Kompaksiyon ve Kompaksiyonu Kontrol Eden Faktörler; Zemin İçerisinde Su Akımı, Permeabilite; Konsolidasyon; Konsolidasyon Teorisi;Konsolidasyon ve Oturmalar; Zeminlerin Gerilme-Şekil Değiştirme Özellikleri; Zeminlerin Gerilme-Şekil Değiştirme Davranışları; Zeminlerin Kayma Mukavemeti Özellikleri;Zeminlerin Kayma Mukavemeti; Arazi Koşullarının Değerlendirilmesi.

CE535       Geoteknik Deprem Mühendisliği (6 AKTS)
Deprem yükleri altında zeminlerin gerilme-şekil değiştirme davranışları ve mukavemetleri, Deprem bölgelerinde temel sistemlerin davranışı ve temel tasarımları; Depremler sırasında oluşan şev kaymaları ve şevlerin tasarımları; Depremler sırasında dayanma yapılarının davranışları; Depremler sırasında tünellerin ve zemin içi yapılarının (kanalizasyon vd) davranışları; Geoteknik deprem mühendisliğinde nümerik analizler; Geoteknik tasarımla ilgili deprem yönetmelikleri.
 
CE536       Yerel Zemin Etkileri ve Zemin Büyütmesi Analizleri (6 AKTS)
Depremler, sismisite, zemin büyütmesi ve response spektra, Deprem yükleri altında zeminlerin gerilme-şekil değiştirme davranışları ve mukavemetleri, Geoteknik deprem mühendisliğinde nümerik analizler; Geoteknik tasarımla ilgili deprem yönetmelikleri.

YAPI İŞLETMESİ

CE 540 Yapı makineleri ve yöntemleri (Construction equipment and production methods) (6 AKTS)
Yapı makineleri özellikleri, verimlilik ve ekonomik analizi. Vinç ve altyapı makinelerinin planlanması. Saha seviyesinde is yöntemlerin tasarlanması. Saha yerleşim planlaması. Sensor ve otomasyon tekniklerinin saha seviyesinde uygulamaları.
 
CE541       Profesyonel proje yönetimi ve organizasyonu (Professional Project Management and Organization) (6 AKTS)
İnşaat ve mühendislik ile ilgili ekonomik sorunların çözülmesi, inşaat proje yönetimi teknikleri, ve inşaat kuruluşları ve yöntemlerinin özellikleri. Proje yönetimi ve ekonomiye giriş. Organizasyon teorisi ve inşaat projeleri uygulamaları.

CE542      İnşaat Projelerinde Planlama ve Kontrol teknikleri (Techniques for Construction Planning and Control) (6 AKTS)
Proje planlama ve kontrol kavramları ve gelişmiş uygulama tekniklerine giriş. Proje ve üretim seviyesinde süresel planlama ve programlama teknikleri. Proje süresel hızlandırması. Saha problemlerine çözüm yaklaşımları. Süresel planlama için veri toplama ve analizi. Yalın inşaat uygulamaları. Proje kontrol kavramları ve süresel kontrol.

CE543       İnşaat Maliyet Yönetimi (Construction Cost Management) (6 AKTS)
İnşaat plan ve şartnameleri, birim fiyatlar, götürü tahminleri, şantiyeler, genel giderler, sabit giderler ve ihale işlemleri ile inşaat metrajlaması. İnşaat maliyet tahmini ilke ve uygulamaları. İnşaat planlarının, şartnamelerin, saha koşullarının ve ekonomik çevrenin ayrıntılı şekilde kavranması. Maliyet analizi, inşaat yöntemlerinin değerlendirilmesi, iş dizilerinin analizi, inşaat malzemelerinin seçimi, işgücü verimliliğinin değerlendirilmesi ve malzeme, işçilik, ekipman ve genel giderler gibi tüm elemanların fiyatlandırılması. Bilgisayar destekli maliyet analizi.

CE544       Bina Bilişim Modellemesi (6 AKTS)
İnşaat bilişim modellerinin oluşturması, yönetimi ve uygulamaları. Yapı elemanları ve geometrilerinin bilgisayar gösterimi süreç ve yöntemleri. Mimarlık ve mühendislik ile entegre kontrat ve yönetim süreçleri. Modelleri düzenlemek ve organize etmek suretiyle inşaat dokümantasyonu ve analiz yöntemleri. Bilişim modelleri ile inşaat süreç modellemesi ve görselleştirme teknikleri. Modern bilişim modelleme yazılımları ile gösterim ve ödevler bu dersin önemli parçasını oluşturacaktır.
 
GENEL

CE 680  Seminer (8 AKTS)
Dersin amacı, tezli yüksek lisans öğrencilerinin İnşaat mühendisliği ve ilgili alanlardaki güncel araştırmaları yakından takip edebilmeleri için hazırlanmış bir seminer serisi sunmaktır. Tezli Yüksek Lisans öğrencilerin katılımı zorunludur.

CE 670 Dönem Projesi (30 AKTS)
İnşaat Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans derecesi için bir dönem projesi yapılacaktır. Öğrenciler yeni bir bilimsel yöntem veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan mühendislik uygulamasına yönelik bir dönem projesi yazacaklar ve hem yazılı hem sözlü olarak sunacaklardır. Dönem projesi performansı Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilecektir.

CE 690 Yüksek Lisans Tezi (70 AKTS)
İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans derecesi için bağımsız araştırma yapılacaktır. Öğrenciler bilime yenilik getiren veya yeni bir bilimsel yöntem geliştiren veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan bir tez yazacaklar ve jüriye hem yazılı hem sözlü olarak sunacaklardır. Tez performansı Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilecektir.

Seçmeli Dersler
 

YAPI VE DEPREM

CE505       Sonlu Elemanlar Yöntemi (6 AKTS)
Genel kavramlar, Kafes sistem çözümü,  Varyasyon ve ağırlıklı artıklar yöntemi, Sonlu elemanlar yönteminin Rayleigh-Ritz ve Galerkin yöntemlerine uygulanması, Yapı analizine genel yaklaşım, Minimum potansiyel enerji ve virtüel deplasman yöntemi, Şekil fonksiyonları matrisi, Parametre fonksiyonları,Yakınsaklık kriterleri,C tipi sürekli şekil fonksiyonları, Bir, iki ve üç boyutlu elemanlar, İki boyutlu gerilme analizi, Düzlem gerilme ve düzlem şekil değiştirme, Levha eleman rijitlik ve yükleme matrisleri, Dönel simetrik ve 3 boyutlu gerilme analizi, Kiriş ve düzlem çerçeve elemanlar.

CE 506 Yapıların Stabilitesi (Structural Stability) (6 AKTS)
Dengenin kararliligi, elastik ve elastik olmayan burkulma, burkulma yüklerinin hesaplanması, kolon ve çerçevelerde burkulma yüklerinin cesitli yontemlerle cozulmesi, kiris-kolonlarda burkulma yukleri, yapisal tasarimda stabilite probleminin cozumu, degisken kesitli yapi elemanlari icin burkulma yuklerinin hesaplanmasi.

CE508       Yapıların Tamir ve Güçlendirilmesi (6 AKTS)
Hasar belirlenmesi, değerlendirilmesi ve sınıflandırma, Deprem hasar türleri; duvar, döşeme, kiriş, kolon, kiriş-kolon birleşim bölgesi, perde ve temel hasarı, Deprem sonrası yapılarda alınması gereken geçici önlemler, Genel onarım prensipleri, Taşıyıcı sistem elemanlarının onarımı, Onarım ve güçlendirme malzemeleri, Püskürtme beton, epoksi reçinesi, çelik şeritlerle ve lif takviyeli plastik levhalarla onarım ve güçlendirme, Korozyon hasarı ve onarım, Genel güçlendirme prensipleri, Güçlendirme elemanlarının tasarımı, kolon mantolaması, ilave perde yerlerinin belirlenmesi, perde ve temellerin güçlendirilmesi, Yığma yapılarda hasar belirlenmesi ve değerlendirmesi, Yığma yapılarda onarım ve güçlendirme,Taşıyıcı sistem iyileştirmesi.
 
CE509       Yığma Yapılar  (6 AKTS)
Yığma yapıların analizi, tasarımı ve inşaatı. Kil ve beton kagir birimlerin, harç ve sıvanın mekanik özellikleri. Yığma yapı elemanlarının basınç, gerilme, eğilme ve kayma davranışı. Güçlendirilmemiş taşıyıcı duvarların mukavemet ve davranışı. Güçlendirilmiş yığma kiriş, kolon, açıklıkları olan ve olmayan yapısal duvarlar ve tam yanal kuvvet dayanımlı bina sistemlerinin detaylı tasarımı.
 
CE510       Yüksek Yapılar   (6 AKTS)
Betonarme yüksek yapılara giriş, Uygulanan taşıyıcı sistemler, Yüksek yapıların boyutlandırılma esasları, Rüzgar, deprem ve diğer yükler, Boşluklu perdelerden meydana gelen sistemler, Süneklik kavramı ve yüksek yapılarda sünekliğin sağlanması, Yüksek binaların modal analiz ile dinamik hesabı, Rayleigh oranı ile periyod hesabı, Perdelerin betonarme tasarımı, Bağlantı kirişlerinin davranış modelleri, Burulma etkisi ve diğer düzensizlikler, Yüksek yapılarda temeller.
 
CE511       Ön Gelirmeli Beton  (6 AKTS)
Malzeme, Öngerilme teknikleri, Basit eğilme ve bileşik eğilme etkisinde izostatik kirişlerin davranışı, Emniyet gerilmeleri, Gerilme kayıpları, Basit eğilmede izostatik kirişlerin kontrolü, Bileşik eğilme etkisinde kesitlerin hesabı, Narinlik etkisi, Kayma güvenliği, Ankraj aderansının sağlanması, Hiperstatik kirişlerin hesabı, Döşemeler.
 
CE512       Mühendislikte Risk Analizi   (6 AKTS)
Olasılık teorisi ve istatistik biliminin inşaat mühendisliği sistemlerinin planlama, analiz ve tasarımında uygulanması. Risk ve güvenilirlik değerlendirmesi için olasılık modellerinin geliştirilmesi. Oluşum modelleri; aşırı değer dağılımları. Belirsizliklerin analizi. Bayes istatistiksel karar teorisine giriş ve teorinin mühendislikte karar alma uygulaması.
 
CE513       Yapı Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler  (6 AKTS)
Bu ders aşağıdaki konuları kapsar: benzerlik yasaları, yapı modellerinin tasarımı, enstrümantasyon ve ölçüm teknikleri, veri elde etmek ve kontrol testleri için bilgisayar kullanımı; pseudo-dinamik test yöntemi; kapasite değerlendirmesi için standart kanıt deneyi; şartlı değerlendirme için tahribatsız deneyleme, ve sanal deneyleme. Bu dersi tamamlayan öğrenciler bir yapının davranışını araştırmak ve durumunu değerlendirmek için deneysel yöntemleri kullanabilir olacaktır.
 
CE514       İnşaat Mühendisliği için Sayısal Yöntemler  (6 AKTS)
İnşaat mühendisliği sistemleri için sayısal yöntemlere giriş. MATLAB ve yüksek seviye programlama dilleri ile programlama geliştirme. Taylor serileri, sayısal hatalar. Mühendislik problemlerinin çözümü için kullanılan sayısal teknikler, eşitliklerin köklerinin bulunması, enterpolasyon,  denklem takımları çözümleri, sayısal türev ve integral ve sonlu fark metoduna giriş.
 
CE515       Enerji ve Çevre  (6 AKTS)
Enerji ve çevre süreçlerini anlamak için gereken doğal bilimsel prensipler. Kinetik ve potansiyel enerji, termodinamik kanunları, temel ısı transferi. Enerji çıkarımı, işlemesi ve son kullanımı için teknolojik ve mühendislik sistemleri. Enerji kullanımının sosyal ve çevresel sonuçları.

CE516       Titreşim Teorisi   (6 AKTS)
Ayrık sistemler. Bir Serbestlik dereceli sistemler. İki serbestlik dereceli sistemler. Sürekli sistemler.Tellerin ve kabloların titreşimi. Çubukların boyuna titreşimi. Kirişlerin eğilme titreşimi. Yaklaşık çözüm yöntemleri. Şaftlarun burulma titreşimleri. Dikdörtgen ve dairesel membranların titreşimi. Plakların titreşimi. Titreşim problemlerinin ölçme ve frekans analizleri. Titreşimler için uluslararası standartlar.
 
CE517       İleri Beton Teknolojisi (6 AKTS)
Beton üretim teknikleri, Kalite kontrolü, Yüksek dayanımlı beton karışım tasarımı, Beton katkı maddeleri, Hazır beton, Tahribatsız yöntemler, Pompa betonu, Sıcak ve soğuk havalarda beton dökümü, Su altında beton dökümü, Vakum betonu, hafif beton, atık betonların kullanımı.

GEOTEKNİK VE DEPREM

CE 531             Teorik Zemin Mekaniği ve Zemin Modelleri  (6 AKTS)
Bu ders kapsamında çeşitli zemin modelleri, zeminlerde gerilme-şekil değiştirme kavramları anlatılarak, kırılma hipotezleri, hiperbolik ve amprik modellere yer verilmektedir. Ayrıca elasto-plastik modeller (Cam kili modeli, Başlık modeli, Lade modeli ve Endokronik model) de anlatılmaktadır
 
CE 532             Sismik Mikrobölgeleme  (6 AKTS)
Cyclic behavior of soils; site response analysis; liquefaction; simple method of microzonation; zonation with respect to site amplification; zonation for liquefaction; zonation for slope stability.
 
CE 533             Zeminlerde Sıvılaşma (6 AKTS)
Bu ders kapsamında çeşitli zemin modelleri, zeminlerde gerilme-şekil değiştirme kavramları anlatılarak, kırılma hipotezleri, hiperbolik ve amprik modellere yer verilmektedir. Ayrıca elasto-plastik modeller (Cam kili modeli, Başlık modeli, Lade modeli ve Endokronik model) de anlatılmaktadır
 
CE 536             Doygun Olmayan Zeminler   (6 AKTS)
Suya doyun olmayan zemin mekaniğine giriş; Zemin Yapısı ve çoklu faz ilişkileri; Gerilme durum değişkenleri;Net normal gerilme ve emme basıncı kavramları, Emme basıncı ölçümleri; Matrik ve ozmotik emme basıncı, Permeabilite, Kayma mukavemeti, kayma mukavemeti deneyleri, taşıma  gücü, şev stabilitesi, hacim değişimleri.
 
CE 537             İleri Temel Mühendisliği    (6 AKTS)
Temeller. Arazi İncelemeleri, Numune alınması, Arazi ölçümleri. Yüzeysel Temeller. Yanal Toprak Basınçları ve İstinat Yapıları. Palplanşlar. Destekli Kazılar. Kazıklı Temeller. Problemli Zeminlerde Temel İnşaatı. Donatılı Zemin Yapıları. Zemin İyileştirmesi. Titreşim Kontrolü İçin Temel Tasarımı..

CE521       Zemin Dinamiği  (6 AKTS)
Sismik tehlike analizi, zemin ve kayaların sismik davranışı; dalga yayılımı ve yerel zemin etkileri; sıvılaşma ve sıvılaşma sonrası davranışı, temellerin ve yeraltı yapılarının sismik zemin-yapı etkileşimi, istinat duvarlarının, yeraltı yapıları ve tünellerin depreme dayanıklı tasarımı. İnşaat ve makine titreşimleri.
 
CE522       Yeraltı suyu ve akımı  (6 AKTS)
Gözenekli ortam içerisinde sabit ve geçici akım, nümerik analiz, pompa testleri, yeraltısuyu jeolojisi, kirletici taşınımı ve atık depolama sistemlerinin tasarımı, yeraltısuyu ve akiferlerin fiziksel özellikleri, gözenekli ortamda akış ve toplutaşım temel denklemleri ve ilkeleri, kuyu hidroliği ve pompalama testi analizi, hidrolojik çevrimde yeraltısuyunun rolü, yeraltı suyu kalitesi ve kirlenmesi de dahil olmak üzere yeraltı suyu akış prensiplerine giriş.
 
CE523       Zemin İyileştirilmesi (6 AKTS)
Temel desteği için zemin iyileştirmesi, yüzeysel ve derin temellerin analizi ve tasarımı, geosentetikler ve malzeme arayüz özellikleri. geoteknik ve çevregeotekniği uygulamalarında zeminlerin ve geosentetiklerin kullanımı. Zemin etüdü teknikleri.
 
CE524       Şev Stabilitesi ve İstinad Yapıları  (6 AKTS)
Şev stabilitesi ilkeleri ve toprak yamaçlar, doğal yamaçlar, baraj ve atık depolama alanları ile istinat yapıları da dahil olmak üzere yarma ve dolguların analizi ve tasarımı için bu ilkelerin uygulanması teknikleri. Ders sadece yamaçlar ve şev stabilitesi konularında değil geoteknik mühendisliğinin, toprak tutma sistemlerinin tasarımı ve analizi için gerekli temel bilgiler ve çalışma araçları; dolgu ve kazılarda destek için kullanılan istinat yapılarının seçimi, tasarımı ve performansının belirlenmesi; toprak basıncı ve zemin-dayanma yapısı etkileşimi teorileri gibi geniş bir yelpazedeki diğer sorunları ile ilgili de geniş bir anlayış sağlamak için tasarlanmıştır.
 
CE525       Derin Temeller   (6 AKTS)
Basınca, çekmeye ve yatay yüklere maruz kazıkların ve fore şaftların taşıma kapasiteleri ve yük-eğilme hesapları; yükleme süresinin ve zemin-yapı etkileşiminin etkileri; yakın boşluklarla yerleştirilmiş kazık gruplarının iki ve üç boyutlu analizi; kurulum imalat etkileri; derin temellerin analizi ve tam ölçekli arazi deneyleri.

YAPI İŞLETMESİ

CE546       İşyeri güvenliği ve işçi sağlığı (Construction safety management)  (6 AKTS)
Şantiyelerde genel sağlık ve güvenlik önlemleri, Yüksekten insan ve malzeme düşmelerine, elektrik çarpmalarına karşı önlemler, Kazı, yeraltı işlerinde, yıkım işlerinde, kaldırma ve iletme araçlarında, yük taşımada , şantiye içi trafiğinde alınacak  önlemler, Kişisel korunma araçları, çevre için gereken önlemler, Makinalarda ve tezgahlarda güvenlik önlemleri, Şantiyelerde risk analizi, Tehlike değerlendirmesi yöntemleri ve teknikleri, Kazalarda neden-sonuç ilişkileri üzerine teoriler. Mevzuatın risk analizi açısından değerlendirilmesi.

CE 545 İnşaat muhasebe ve finansı (Construction accounting and finance)  (6 AKTS)
Muhasebenin temel kavramları, inşaat işletmelerinde mali işler ve muhasebe ve finans bilgisi gereksinimleri, inşaat işletmelerinde başlıca mali tablolar ve hesap planı, muhasebe kayıtları ve hesapların işleyişi, vergi ve dönem sonu muhasebe işlemleri. Aktif ve pasif bilanço hesapları. Mali Tablolar analizi. İnşaat işletmelerinde bütçeleme ve finans.

CE 547 İnşaat Hukuku ve sözleşme yönetimi (Construction Law and Contract Administration)  (6 AKTS)
Temel sözleşme kavramları ve tazminat hukuku, inşaat davaları, risk yönetimi, iş oluşumu ve lisanslama, acente, ve gayrimenkul hukuku. İnşaatlarda denetim, sorumluluk ve yapı sigortaları.

CE 548 İnşaat projeleri için gelişmiş süreç modellemesi (Advanced process modeling for construction projects)                                                                       (6 AKTS)
Üç boyutlu modeller üzerinden inşaat sureci modelleme teknikleri. Geometrik modelleme temelleri. Yüzey ve katı modelleme. BIM, yapı bilgi transferi ve bilgi görselleştirilmesi. Kesikli olay simülasyonuna giriş. İnşaat süreçlerinin biçimsel tanımlanması ve modellemesi. İnşaat ilerleme takibi ve sahadan otomasyon ile veri toplama teknikleri. Süreç optimizasyonu ve yapay zeka uygulamaları.

CE549 Yapı işletmesinde veri madenciliği ve analizi uygulamaları (Data mining and analysis applications for construction) (6 AKTS)
Yapı işletmesinde veri isleme ihtiyaçları. Veri tabanları ve inşaat projelerinde bilgi işlem sistemleri. Veri madenciliği için matematiksel temeller. Makine öğrenimi ve istatistiksel öğrenme teknikleri. Büyük veriler ve bulut sistemleri üzerinden bilgi işlem.

ULAŞTIRMA

CE551       Ulaşım Sistemleri  (6 AKTS)
Ulaşım sistemleri veri toplama, modelleme, analiz ve görselleştirme teknikleri ile ilgili temel kavramlar. Temel analitik ve simülasyon tabanlı yöntemleri kapsar. Konular arasında uzay-zaman diyagramları, kümülatif çizimler, kuyruk teorisi, trafik ataması, ulaşım paradoksları ve kentsel trafik kontrolü yer alır. Öğrencilere ulaşımın farklı alanlarında mevcut zorluklar ve fırsatlar konularında genel bir görüş sağlar.
 
CE552       Yol Kaplaması  (6 AKTS)
Üstyapı yönetimi: Kavramlar, tarihçe, bileşenleri, Ağ ve proje düzeyinde üstyapı yönetim sistemi, Kesim belirlenmesi, Performans modelleri, üstyapılarda görülen bozulmalar ve bozulma büyüklüğü, rutin ve önleyici bakım, Rehabilitasyon, Fayda-maliyet analizi, Öncelik belirleme, bütçe kısıtları altında karar verme.
 
CE553       Ulaşım Ekonomisi  (6 AKTS)
Ulaşım sistemlerine mikro ve makro-ekonomik kavramların uygulanması. Kentsel ve bölgeler arası seyahat talebi analizi. Nakliye talebi. Proje ve program değerlendirme. Sosyal refah teorisi. Sosyal maliyet analizi. Yatırım analizi ve fiyatlandırma teorisi. Ekonomik etki analizi. Karar vermede ekonomik analizin rolü.
 
CE554       Altyapı Sistemleri (6 AKTS)
Bu derste, ulaşım, iletişim, enerji, su ve atık da dahil olmak üzere topluma destek olan fiziki altyapı sistemleri üzerinde duruluyor. Bunlar, planlı ve uzun vadeli yönetilmesi gereken karmaşık, büyük ölçekli sistemlerdir. Derste, arz, talep ve değerlendirme konuları dahil olmak üzere ekonomi-tabanlı, analitik araçlar işlenecektir. Derste uygulamalı çalışılacak problem setleri, vaka çalışmaları ve sınıf projesi ile bir dizi altyapı sistemleri, sorunları ve analiz yöntemleri üzerinde deneyim sağlanacaktır.
 
CE556       Beton Yollar  (6 AKTS)
Beton yolların avantajları, Yüzey özellikleri, Beton yollarda kullanılan malzemeler, Beton fiziksel özellikleri, Beton bileşenleri, Üstyapı tasarımı, Beton yolların yapımı, Bakımı, Beton yollardaki gelişmeler.